วัดริมโขงหนองคาย
วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)

ที่ตั้งวัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗๓ ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พระอุโบสถอาคารทรงไทยจตุรมุข

เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของจังหวัดหนองคาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลวงพ่อพระใส

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก หน้าตักกว้าง ๒ คืบ ๘ นิ้ว สูง ๔ คืบ ๑ นิ้ว สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๐๙๓-๒๑๑๕ ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)

 

 

 

 

 

เจดีย์พระธาตุพระอรหันต์

เป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ ๑๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๓๐ เมตร ตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า พระอรหันต์ทั้ง ๕ เป็นผู้นำพระบรมสารีริกธาตุ ๔๕ องค์จากอินเดีย มาประดิษฐานไว้ในดินแดนลุ่มน้ำโขง เช่น พระธาตุหล้าหนอง พระธาตุบังพวน พระธาตุโพนจิกเวียงงัว เป็นต้น ครั้นเมื่อพระอรหันต์ทั้ง ๕ เข้าสู่นิพพาน อัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั้ง ๕ ได้นำไปประดิษฐานไว้ใน “เจดีย์พระอรหันต์” ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ในปัจจุบัน