วัดริมโขงหนองคาย
วัดศรีษะเกษ

วัดศรีษะเกษ

ที่ตั้งวัด

เลขที่ ๑๑๖๗ ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อุโบสถ 

รูปทรงเป็นเดิมศิลปะล้านช้างผสมศิลปะช่างท้องถิ่น ต่อมาได้ต่อเติมดัดแปลงเป็นหลังคาทรงไทยแบบภาคกลาง และขยายอาคารให้กว้างขึ้น

 

 

หลวงพ่อพระแสง

เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยเงินและทองหนักแสนหนึ่ง ขนาดหน้าตัก ๘๒ ซม. สูง ๑๒๐ ซม. เป็น ๑ ในพระ ๙ ส จังหวัดหนองคาย ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดศรีษะเกษ

 

แท่นอนุสาวรีย์พระยาวุฒาธิคุณวิบุลยศักดิ์ อัครสุรินทรมหินทรภักดี
(เคน ณ หนองคาย)

เจ้าเมืองหนองคายคนที่สอง ผู้สร้างวัดศรีษะเกษ

 

 

ประวัติวัด

วัดศรีษะเกษ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ในบันทึกพื้นสังกาสแผนที่เมืองหนองคาย ซึ่งแปลความจากอักษรธรรมอีสานในสังกาสที่ ๑๒๓๑ ได้กล่าวไว้ว่า ปีมะโรง เดือน ๔ ขึ้น ๘ ค่ำวัน๕ (น่าจะตรงกับจุลศักราช ๑๒๓๐ ซึ่งเป็นปีมะโรง เดือน ๔ ขึ้น ๘ ค่ำ วันพฤหัสบดี ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๑) พระยาปทุมเทวาภิบาล เจ้าเมืองหนองคาย มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงรวบรวมมาตาภริยาบุตรทั้งปวงสร้างวัดนาค (วัดศรีษะเกษในปัจจุบัน) ขึ้น ครั้นต่อมา (สังกาสที่ ๑๒๓๔) พระยาปทุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคาย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันยิ่ง จึงมีศรัทธาสร้างพระพุทธรูปทองหล่อขึ้น ๑ องค์ ด้วยเงินและทองคำหนักแสนหนึ่ง งามบริสุทธิ์ เรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลวงพระองค์แสน ต่อมาออกเสียงเพี้ยนเป็นหลวง พ่อพระแสง แล้วยกเข้าไปสถาปนาไว้ในพุทธสีมาวัดศรีษะเกษให้เป็นที่กราบไหว้แก่เทวดาและชาวหนองคายสืบมาฯ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ภายในวัดศรีษะเกษมีโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุแล้ว ๑ รายการ คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๒- ๒๓ ชนิดสำริด ขนาดสูงรวมฐาน ๑๘๕ เซนติเมตร ตักกว้าง ๘๓ เซนติเมตร 

ฐานสูง ๖๕.๕ เซนติเมตร มีจารึกอักษรธรรม ภาษาไทย ที่ฐานหน้ากระดานด้านหน้า จำนวน ๔ บรรทัด และพระพุทธรูปอีก ๓ รายการ คือ พระพุทธรูปสำริด ศิลปะล้านช้าง ที่ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ แต่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์