วัดริมโขงหนองคาย
ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

บรรณาธิการ

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
นางอิงอร บุตรศรีผา

ศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิก

นายกิตติศักดิ์ พรหมกุล