วัดริมโขงหนองคาย
วัดชัยพร

วัดชัยพร

ที่ตั้งวัด

เลขที่ ๑๐๕๗ หมู่ ๒ ซอยหัวโพน ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อุโบสถ 

อาคารทรงไทยประยุกต์แบบภาคกลาง

 

 

 

พระพุทธชัยชินราชมุนี

ปางมารวิชัย พระประธานในอุโบสถ และมีพระพุทธรูปสำคัญอีก ๒ องค์ คือ พระพุทธชัยวรมุนี ปางมารวิชัย และพระพุทธชัยมงคลมุนี ปางนาคปรก

 

พระพุทธชัยสุวรรณมุนี

พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ประดิษฐานใต้ต้นโพธิ์ด้านหน้าอุโบสถ

 

 

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ประวัติวัด

วัดชัยพร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕ เดิมชื่อว่า วัดหัวโพน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคุ้มหัวโพนเป็นคุ้มชัยพร เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชุมชน จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดหัวโพนเป็นวัดชัยพร 

ตั้งแต่นั้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔

ภายในวัดชัยพรมีโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ แต่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร ๒ รายการ คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสำริด ศิลปะล้านช้าง และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสำริดขอบจีวรแทรกเงิน ศิลปะล้านช้าง